Body Panels: OPEL

 

OPEL CORSA 96

OP07-015-0     BONNET
OP07-015C-0     BONNET CATCH
OP07-016-WH1/WH2     FENDER W/H
OP07-016-1/2     FENDER W/O/H
    FENDER LINER
OP07-054-HB1/HB2     REAR FENDER H/B
OP07-000-WOF     FR BUMPER W/O/H W/GRIL
OP07-000-WF     FR BUMPER WH
OP07-087-HB     RE BUMPER H/B
OP07-202-1/2     H/LAMP
OP07-000R-0     REINFORCE ( FNT )
OP07-087R-0     RFEINFORCE ( REAR )
OP07-077-HB     T/GATE H/B
OP07-077-B     T/GATE BAKKIE
OP07-009-0     CRADLE
OP07-009L-0     X MEMBER
OP07-250-B1/B2     T/LAMP BAKKIE
OP07-250-HB1/HB2     T/LAMP H/BACK
OP07-040M-1/2     MIRROR
OP07-040S-1/2     DOOR SKIN H/B
OP07-040H-F1/F2     DOOR HANDLE
OP07-016M-F1/F2     FNT FENDER MLDGS
OP07-016M-R1/R2     RE FENDER MLDGS
OP07-004-R     RAD FAN 1.4i / 1.6 W/A/CON
OP07-004-1.3     RAD FAN 1.3 
OP07-004-1.7D     RAD FAN 1.7 DIESEL
OP07-004-AC     AIRCON FAN
OP07-230S-I     INDICATOR SWITCH
OP07-230S-W     WIPER SWITCH

CORSA 99 F/LIFT

OP08-015-0     BONNET
OP08-000-WOF     BUMPER W/O/H
OP08-000-WF     BUMPER W/H
OP08-093-0     GRILLE
OP08-250-S1/S2     T/LAMP SEDAN
OP07-250-B1/B2     T/LAMP BAKKIE
OP08-250-HB1/HB2     T/LAMP H/B BUBBLE
OP08-212-1/2     FOG LAMPS
OP08-202-1/2     H/LAMP CRYSTAL

CORSA 04 ( GAMMA )

OP09-015-0     BONNET
OP09-015C-0     BONNET CATCH
OP09-016-1/2     FENDER
OP09-016L-1/2     FENDER LINER
OP09-000-WF     BUMPER W/H
OP09-000-WOF     BUMPER W/O/H
BUMPER W/O/F ROUGH
    BUMPER W/O/H SPORT TYPE
OP09-000-S     BUMPER W/H SPORT TYPE
OP09-087-B     REAR BUMPER LDV
OP09-093-0     GRILLE
OP09-202C-1/2     H/LAMP 'NON E'
OP09-202-E1/E2     H/LAMP E MARK
OP09-240-0     M/LAMP CLR
OP09-250-S1/S2     T/LAMP SEDAN
OP09-250-B1/B2     T/LAMP BAKKIE
OP09-009-0     CRADLE
OP09-040M-M1/M2     MIRROR ( MAN )
OP09-040M-E1/E2     MIRROR (ELECT )
OP09-077-0     T/GATE LDV
    T/GATE HANDLE TEXTURED BLK
    T/GATE HANDLE TEXTURED 
SMOOTH BLK    
OP09-040H-F1/F2     DOOR HANDLE FNT
OP09-212-E1/E2     FOG LAMP 'E MARK '
OP09-212-1/2     FOG LAMP NON E
OP09-016M-F1/F2     FONT WHEEL ARCH
OP09-004-R     RAD FAN
OP09-000R-0     REINFORCE aluminium
OP09-000R-S   REINFORCE STEEL
OP09-054-1/2   SIDE PANEL
*M/LAMP SAME AS ASTRA MK3

CORSA '07'

OP10-015-0     BONNET
OP10-016-1/2     FENDER
OP10-016L-R1/R2     FNT FENDER LINER REAR PC
OP10-040M-E1/E2     MIRROR ELECTRIC
OP10-040M-E1/E2     UPPER PANEL
OP10-009L-0     LOWER X MEMBER PLASTIC
OP10-000R-0     FNT BUMPER REINFORCE
OP10-000G-0     B/GRILLE CNT
OP10-000G-1/2     B/GRILLE W/O/H
OP10-000G-WH1/WH2     B/GRILLE W/H
OP10-202-1/2     H/LAMP CHR
OP10-202-B1/B2   H/LAMP BLK
OP10-250-3D1/3D2 T/LAMP H/B 3DR
OP10-250-5D1/5D2 T/LAMP H/B 5DR
OP10-212-1/2 FOG LAMP

CORSA 2011

OP10F-202-1/2 H/LAMP

OPEL ZAFIRA 

OP11-009-0     CRADLE
OP11-000-0     FNT BUMPER
OP11-093-0     GRILLE W/CHR FRAME
OP11-202-1/2     H/LAMP

ASCONA

OP32-016-1/2     FENDER

REKORD

OP40-016-1/2     FENDER '83'
OP41-016-1/2     FENDER '85'

KADETT D/CAR 81/84

OP45-016-1/2     FENDER
OP45-093-0     GRILLE
OP45-202-1/2     H/LAMP
OP45-230-1/2     C/LAMP

KADETT T/CAR /MONZA

OP46-015-WV     BONNET W/V
OP46-015-WOV     BONNET W/O/V
OP46-015C-0     BONNET CATCH
OP46-016-1/2     FENDER
OP46-000-WG     BUMPER W/GRILLE 86/87
OP46-000-WOG     BUMPER W/O/GRILLE 88/91
OP46-000-FG     BUMPER FIBRE GLASS ( MONZA )
OP46-093-0     GRILLE
OP46-202-1/2     H/LAMP
OP46-230-A1/A2     C/LAMP AMB
OP46-230-C1/C2     C/LAMP CLR ( MONZA )
OP46-250-HB1/HB2     T/LAMP ( H/BACK )
OP46-250-S1/S2     T/LAMP ( MONZA )
T/LAMP ( AMB RED )
OP46-009-0     CRADLE
OP46-040M-1/2     MIRROR
OP46-040R-1/2     W/REGULATOR
OP46-004-0     RAD FAN

ASTRA ( MK1 ) 93/94

OP44-015-WV     BONNET W/V
OP44-015-WOV     BONNET W/O/V
OP44-015C-0     BONNET CATCH
OP44-015V-1/2     BONNET VENT
OP44-016-1/2     FENDER
OP44-016L-1/2     FENDER LINER
OP44-000-WOF     FR BUMPER W/O/F
OP44-000-WF     FR BUMPER W/H
OP44-087-HB     RE BUMPER ( KADETT )
OP44-087-S     RE BUMPER ( ASTRA )
OP44-093-0     GRILLE
OP44-202-1/2     H/LAMP
OP44-000R-0     REINFORCE
OP44-009-0     CRADLE
OP44-002-1/2     BRACKETS
OP44-009L-0     X MEMBER
OP44-230-1/2     C/LAMP AMB
OP44-250-1/2     T/LAMP
OP44-040M-1/2     MIRROR
OP44-004-R     RAD FAN
OP44-040H-F1/F2     FNT DOOR HANDLE
    WIPER SWITCH
    MK1/MK2 FOG LAMP 140i/160I
    MK1/MK2 FOG LAMP 180is/200is

ASTRA 96 ( MK2 ) 95/98

OP48-000-FG     FNT BUMPER ( FIBREGLASS)
OP48-093-0     GRILLE
OP48-202-1/2     H/LAMP
OP48-230-1/2     C/LAMP ( CLR )
OP48-250-1/2     T/LAMP ( SMK )
OP48-250-SW1/SW2     T/LAMP S/WAGON SMK
OP48-040M-M1/M2     MIRROR ( MAN )
OP48-040M-E1/E2     MIRROR ( ELEC)

ASTRA 99 ( MK3 )

OP49-015-0     BONNET
OP49-016-1/2     FENDER
OP49-016L-1/2     FENDER LINER
OP49-000-0     BUMPER
OP49-087-0     REAR BUMPER
OP49-093-0     GRILLE
OP49-202-1/2     H/LAMP
OP49-000R-0     REINFORCE ( FNT )
OP49-040M-M1/M2     MIRROR
OP49-250-HB1/HB2     T/LAMP H/BACK
OP49-250-S1/S2     T/LAMP SEDAN
OP49-212-1/2     FOG LAMP
OP49-009-0     CRADLE
OP49-004-AC     A/CON FAN
OP49-004-R     RAD FAN
OP49-000S-1/2     FNT BUMPER LIP
OP49-000-TC     FNT BUMP TOW COVER
*m/lamp same as corsa 04

ASTRA MK4 '04'

OP50-015-0     BONNET
OP50-016-1/2     FENDER
    FENDER LINER FNT PC
    FENDER LINER REAR PC
OP50-000-0     FNT BUMPER 04-06
OP50F-000-0     FNT BUMPER F/L 07-2010
OP50-040M-E1/E2     MIRROR ELECTRIC
OP50-009-1/2     H/LAMP PANEL
OP50-093-0     GRILLE BLK
OP50-093M-0     GRILLE MLDG CHR
OP50-009U-0     UPPER PANEL
OP50-202-1/2     H/LAMP   
OP50F-202-1/2 H/LAMP F/LIFT 07 CHR]
OP50-212-1/2     FOGS

ASTRA '09'

OP01-015-0     BONNET
OP01-016-1/2     FENDER
OP01-009-U     UPPER SLAM PANEL
OP01-009-1/2     H/LAMP PANEL
T/L OUTER RED